مادر - دانلود پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی

مادر

تقدیم به مادران ایران

دانلود پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی

shahnama دانلود پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی

دانلود پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی به صورت کامل و طبقه بندی شده در قالب یک فایل ورد شامل ۱۰۰ صفحه . این مقاله یکی از کاملترین مقالات در زمینه شاهنامه و رشته ادبیات و دروس مربوطه می باشد …

مختصری از این مقاله:

ما آنچیزی نیستیم ، که ساخته اند
ما آنچیزی میشَـویم ، که میجوئیم

ما خدائی را میجوئیم که آب روانست، و تخم هستی ما، آنرا شب و روز مینوشد، تا بروید و درفرازش ، خوشه بینش شود ، وتا ازمکیدن این آب، تخم هستی ما ، بروید و دراین گیتی بهشت ازما برآید، و سراپایمان ، خنده شود .

تا ازخنده وشاد شدن ، گوهرما و اوباهم، زیباشود ، تا باهم اصل زیبائی باشیم .ما خدائی را میجوئیم که درهم به پیچیم ، مانند پیچه به تنه درخت ، تا باهم ، اصل زیبائی و هم آهنگی وجشن و بینش باشیم . جائی ترس و بیم هست، که خدا و انسان، همآغوش و جفت و آمیخته باهم نیستند .

از بریدگی خدا ازانسان، زشتی و بیم درگیتی، پیدایش می یابد . انسان ، زشت میشود، چون دراین بریدن ، گناهکارمیشود، و خدا ، زشت میشود، و میترسد که صورت خود را بنماید و ازانسان ، زشت تصویر گردد .

هنگامی خدا از انسان، بریده میشود، خدا ، تبدیل به خالق ومعبود ، و انسان، تبدیل به مخلوق وعبد میشود ، و دیگر،« یارهمدیگر» نیستند، و با این بریدگی ازهم ، زشتی ودوزخ، پیدایش می یابد، که پیکر یابی « بیم وترس» است ، وهردو ازهم میترسند وازهمدیگر میگریزند .

لینک کامل این مطلب

دانلود پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ساعت 1:11  توسط   |